Knowledge

การวิเคราะห์ด้วย FT-NIR ในอุตสาหกรรมน้ำตาล

การวิเคราะห์ด้วย FT-NIR ในอุตสาหกรรมน้ำตาล

 FT-NIR สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของสาร ภายในเวลาไม่กี่วินาที และเป็นวิธีที่ไม่ต้องเตรียมตัวอย่างด้วยสารเคมีหรือตัวทำละลายใดๆ

การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง เนียร์อินฟาเรท สเปกโตรมิเตอร์

(FT-NIR Spectrometer) ในอุตสาหกรรมน้ำตาล


       การควบคุมคุณภาพเป็นส่วนสำคัญในการผลิตน้ำตาล ดังนั้น ขั้นตอนในกระบวนการผลิตจึงจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดี FT-NIR เป็นเครื่องมือที่มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และควบคุมค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญของวัตถุดิบในการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในทุกขึ้นตอนของการผลิต เช่น ชานอ้อย, กากน้ำตาล, น้ำตาลดิบ, น้ำเชื่อม และเอทานอล

จุดเด่นของเครื่อง FT-NIR

       ช่วงคลื่นแสงอินฟาเรทระยะใกล้ (Near Infrared) จะให้ความเสถียรและให้ความถูกต้องในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสาร ภายในเวลาไม่กี่วินาที และเป็นวิธีที่ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอย่างด้วยสารเคมีหรือตัวทำละลายใดๆ ทำให้ไม่ต้องทำลายตัวอย่าง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสารเคมี หรือค่าการบำบัดของเสียจากการทำการวิเคราะห์

  • ในห้องปฏิบัติการ เครื่อง FT-NIR จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ 
  • การติดตั้งเครื่อง FT-NIR ในกระบวนการผลิต ผู้ประกอบการจะสามารถตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตตามจุดต่างๆของกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีการควบคุมแบบ real time ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายขององค์ประกอบในวัตถุดิบในกระบวนการผลิตแบบทันที

 

 

Cane Milling: Improve Profitability


       การวิเคราะห์อ้อยที่เป็นวัตถุดิบเข้ามาในโรงงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เป็นสิ่งจำเป็นในการจ่ายเงินอย่างยุติธรรมกับเกษตรกร วัตถุดิบเหล่านี้จะมีผลกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจำเป็นอย่างมากในการควบคุมค่าองค์ประกอบต่างๆของวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

ค่าองค์ประกอบต่างๆของอ้อย ที่เครื่อง FT-NIR สามารถวิเคราะห์ได้ ตัวอย่างเช่น

• ค่าความหวาน (Brix)
• ค่าความหวานของน้ำอ้อย (Brix in Juice)
• ค่า Pol
• ค่า Residual Sugars
• ค่าความบริสุทธิ์ (Purity)
• ค่าเส้นใย (Fiber)
• ค่าความชื้น/น้ำ (Moisture/Water)
• ค่าเถ้า (Ash)

 

Sugar Milling: Process Control


       การผลิตน้ำตาลทราบดิบเป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนและมีความแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ การควบคุมการผลิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า และสามารถลดการใช้พลังงานของไฟฟ้า ความร้อน และการใช้ไอน้ำในการผลิต

ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการการควบคุมการผลิต ตัวอย่างเช่น

• ค่าความหวาน (Brix)
• ค่า Pol
• ค่า Dry Solids
• ค่าความชื้น (Moisture)
• ค่าเถ้า (Ash)
• ค่าน้ำตาลซูโครส (Sucrose)
• ค่าน้ำตาลกลูโคส (Glucose)
• ค่าน้ำตาลฟรักโตส (Fructose)
• ค่าน้ำตาลรีดิวส์ (Reducing Sugars)
• ค่าความบริสุทธิ์ (Purity)
• ค่า Dextran
• ค่าสี (Color)

 

Sugar Refinery: Process Optimization


       การกลั่นน้ำตาลจำเป็นต้องมีการควบคุมที่กว้างขวาง เครื่อง FT-NIR จะช่วยในการควบคุมการผิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเครื่องจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และง่าย ทั้งในการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์แบบ at line และการวิเคราะห์แบบ on line ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและทันเวลาตามความต้องการของสภาพแวดล้อมในการผลิต

ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น

• ค่าความหวาน (Brix)
• ค่า Pol
• ค่าความชื้น/น้ำ (Moisture/Water)
• ค่าเถ้า (Ash)
• ค่าน้ำตาลรีดิวส์ (Reducing Sugars)

 

Bioethanol Plant: Increase Productivity


       การหมักชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สำคัญอย่างหนึ่ง และจำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดในหลายๆโรงงานอุตสาหกรรม โดยพารามิเตอร์ทางด้านเคมีและด้านจุลชีววิทยา เป็นสิ่งจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงเอทานอลมากที่สุด เครื่อง FT-NIR จะช่วยในการวิเคาาะห์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และมีความละเอียดในการวิเคราะห์ในแต่ละกระบวนการ

ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ เช่น

• ค่าความหวาน (Brix)
• ค่า Pol
• ค่าความชื้น/น้ำ (Moisture/Water)
• ค่าน้ำตาลซูโครส (Sucrose)
• ค่าน้ำตาลกลูโคส (Glucose)
• ค่าน้ำตาลฟรักโตส (Fructose)
• ค่าน้ำตาลรีดิวส์ (Reducing Sugars)
• ค่าเอทานอล (Ethanol)

 

 

Contact us

Syntech Innovation Co., Ltd.
388/5 Nuanchan Road, Nuanchan,
Buengkum, Bangkok 10230

0 2363 8585 (auto)

0 2363 8595

081 498 9939

1944166
Today
Yesterday
This Month
All days
1329
1722
28971
1944166

Your IP: 34.239.176.54
2024-06-21 18:38

Link