Knowledge

ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพสินค้าในโรงงาน

ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพสินค้าในโรงงาน

การควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นส่วนสำคัญของการผลิตสินค้า เนื่องจากวัตถุดิบของการผลิตสินค้าแต่ละชนิด มาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพสินค้าในโรงงาน

       การควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นส่วนสำคัญของการผลิตสินค้า เนื่องจากวัตถุดิบของการผลิตสินค้าแต่ละชนิด อาจจะมาจากผู้ผลิตคนละแห่ง และมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทั้งด้านภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือแม้กระทั้งเวลาในการผลิต จึงทำให้เราไม่อาจมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราจะมีคุณภาพที่เหมือนกันทุกชิ้นไปตลอดช่วงเวลาในการผลิต เราจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้า เพื่อให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพที่ดีเท่ากันทุกชิ้นแม่ว่าสินค้านั้นจะถูกผลิตมาจากวัตถุดิบที่มีปัจจัยต่างๆแตกต่างกัน

       ฝ่ายที่ทำการควบคุมคุณภาพสินค้า จะเป็นฝ่ายที่นำตัวอย่างของทั้งวัตถุดิบเอง หรือทั้งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว มาตรวจสอบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ หลังจากการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้ว จะได้ค่าผลการวิเคราะห์ออกมาเพื่อทำการประเมินคุณภาพสินค้าต่อไป ซึ่งประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพสินค้ามีมากมายหลายประการ อย่างเช่น

เกิดการประสานงานและการทำงานเป็นกลุ่ม
       การควบคุมคุณภาพสินค้า จะเป็นต้องมีการประสานงานและทำงานร่วมกันของคนในองค์กร ทั้งทางฝ่ายรับซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายตรวจสอบ ไปจนถึงฝ่ายจัดส่งสินค้า ซึ่งจะทำให้เกิดการร่วมมือในการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่และพนักงานในบริษัท

เกิดความมั่นใจในคุณภาพสินค้า
       เมื่อทำการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิต ทำให้บริษัทสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพที่แน่นอน ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานในฝ่ายการผลิตในส่วนต่างๆ

เพื่อให้ได้สินค้าและการทำงานที่มีมาตรฐาน
       การควบคุณคุณภาพสินค้า จะช่วยให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ใช้ทำการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้การทำงานของพนักงานมีมาตรฐานตามไปด้วย

สร้างความเชื่อถือและไว้วางใจให้กับลูกค้า
       เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากโรงงานผลิตได้มีการควบคุมคุณภาพของสินค้าอยู่ตลอด จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้า เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจที่จะสั่งสินค้ากับเราต่อไปในอนาคต

ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น
       เมื่อสินค้ามีคุณภาพที่ดี จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจเกิดการขยายตัวเข้าสู้การทำการตลาดมากขึ้น เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการ และพนักงานในบริษัท

       จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงหัวข้อบางประการที่ชี้ให้เห็นว่าการควบคุมคุณภาพสินค้ามีประโยชน์อย่างมาก ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็จะมีฝ่ายที่คอยควบคุมคุณภาพสินค้าเหล่านี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคงคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด และจะส่งผลดีให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต

 

Credit : Syntech Innovation Co.,Ltd.

Contact us

Syntech Innovation Co., Ltd.
388/5 Nuanchan Road, Nuanchan,
Buengkum, Bangkok 10230

0 2363 8585 (auto)

0 2363 8595

081 498 9939

1859757
Today
Yesterday
This Month
All days
484
1323
31598
1859757

Your IP: 3.238.117.130
2024-04-23 05:59

Link