FT-NIR Spectroscopy

 

FT-NIR Spectroscopy

(ฟูเรียทรานสฟอร์ม เนียร์อินฟาเรด สเปกโตรสโคปี)

 

ในทุกวันนี้เทคนิค FT-NIR เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ในอุตสาหกรรมยา, อาหาร, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสารเคมี

       โดย FT-NIR เป็นอีกทางเลือกใหม่สำหรับการทำปฏิบัติการทางเคมี และเทคนิค chromatography เนื่องจาก FT-NIR เป็นเทคนิคที่ไม่ทำลายตัวอย่าง, ไม่ต้องการการเตรียมตัวอย่าง และไม่ต้องใช้สารเคมีอันตราย รวมถึงยังสามารถได้ผลการทดสองที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

       FT-NIR เหมาะสำหรับการตรวจสอบวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์งานเชิงปริมาณของหลายองค์ประกอบได้อย่างถูกต้อง

       ความสามารถในปฏิบัติการณ์ออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีโพรปของใยแก้วนำแสง ช่วยให้สามารถใช้งาน FT-NIR ได้ในระดับกระบวนการผลิต

       ผลิตภัณฑ์ FT-NIR ของ Bruker ประกอบด้วย รุ่น TANGO,MPA และ MATRIX-I ซึ่งเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ในห้องแลบ สำหรับรุ่น MATRIX-F เหมาะกับงานในกระบวนการผลิต และรุ่น TANDEM เหมาะสำหรับการทดสอบตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นเม็ดแบบออนไลน์


FT-NIR spectroscopy is today well established for quality control applications in all industries, including the pharmaceutical, food, agricultural and chemical sector.

       It offers a practical alternative to the time-consuming, wet chemical methods and chromatographic techniques. FT-NIR is non-destructive, requiring no sample preparation or hazardous chemicals, making it quick and reliable for quantitative and qualitative analysis.

       FT-NIR is ideal for rapid raw material identification and is also a powerful analysis tool capable of accurate multi-component quantitative analysis.

       Its online capabilities based on fibre optic probe technologies allow a deep look into the process.

       Bruker's FT-NIR product line includes TANGO,MPA and MATRIX-I spectrometers for lab and at-line applications as well as the MATRIX-Fseries for process control and the TANDEMspectrometer for online tablet testing.

 

 

 

 

 

 

TANGO FT-NIR spectrometer


       Faster, simpler, more secure - with TANGO your NIR analysis speeds up. TANGO has exactly what users require of an FT-NIR spectrometer suitable for industrial use: robustness, high precision and straightforward operator guidance.

       TANGO delivers reliable results wherever highest demands are made on raw materials as well as intermediate and finished products and a rapid measurement at low cost must be ensured.

The most important applications are:

• Testing of incoming raw materials
• Process-accompanying analytics
• Final product inspection
• Release analytics


       TANGO offers an efficient and cost-effective analysis for material identification and quantification in a wide variety of application fields.

       The comprehensive application support of the Bruker specialists helps to select the optimal measuring method as well as appropriate accessories and software solutions.

Typical applications include:

• Food and beverage industry
• Feed manufacturing
• Pharma and biotechnology
• Chemical and petrochemical industry
• Polymer industry

       For markets with standardized products TANGO offers complete solutions with pre-calibrated systems. For the food and feed industry, ready-to-use application packages are available. Please contact your local NIR expert for further information.

 

 

 

 

 

 

MPA FT-NIR spectrometer


       Choosing the best possible sampling method is crucial when solving a specific analysis task. With the MPA, you have a complete solution at hand for your daily QA/QC work, but also for sophisticated method development studies.

       Initially it is often not obvious which sampling method is the best. With the MPA FT-NIR spectrometer, simply try out several methods choose the best option for you.

       The possibilities are endless, and due to the modular design of the MPA, the instrument can easily be adapted to your needs. The robustness of the instrument allows it to be used in the laboratory and factory floor. The MPA can be connected to your laptop via Plug & Play Ethernet connection and can even be placed on a utility cart for mobile applications.
 
MPA - Multi Purpose Analyzer for various industries


       The multitude of sampling modules and accessories make the MPA the ultimate FT-NIR solution for various types of industries.

       FT-NIR spectroscopy has largely replaced a number of wet chemical analysis methods. It is a fast and precise tool for the non-destructive analysis of liquids, solids and paste-like materials, saving costs by reducing time and reagent use.

       The MPA allows the analysis of large sample numbers quantities at the push of a button. Hence, it is an ideal tool to meet the requirements of the modern quality control laboratories.

• Food and Feed Industry
• Pharmaceutical and Cosmetics Industry
• Chemical Industry
 

 

 

 

 

 

On-line FT-NIR Analysis


       The award winning MATRIX-F FT-NIR spectrometer allows the direct measurement in process reactors and pipelines, leading to a better understanding and control of the process.

• Accurate in-line results in seconds
• Multiple components per measurement
• Non-destructive analysis
• Optional built-in 6-port multiplexer
• Direct method transfer
• Rugged design
• Ethernet connectivity and industry standard communication protocols


Real-time FT-NIR

       The advantages of real time, on-line FT-NIR analysis have been well established. However, conventional spectrometers can only be installed close to the process that they are monitoring, which makes the analyzer be exposed to a hostile environment, like drastic temperature changes and exposure to dust and dirt. Furthermore, the instrument needs to be positioned in hard-to-access and often Ex-protected area.

       By using fiber optics technology, the difficult to reach measurement points can be accessed by industry hardened fiber optic probes, while the MATRIX-F is positioned, e.g. in an analysis house. Bruker Optics offers complete solutions for various on-line analysis tasks.

 

FT-NIR Process Monitoring

       Today many manufacturers are striving not only to produce the highest quality final product but also to improve manufacturing efficiency by taking analysis technology from the laboratory and applying it in their plants. By gaining tighter control over the manufacturing process, it is possible to optimize the use of materials and reduce or eliminate the production of off-specification material, thus avoiding reprocessing or disposal costs.

Common process control applications include direct monitoring of chemical reactions and quality of intermediate and final products:


• Direct measurement in process reactors or pipelines, over webs or conveyor belts.

• Remote measurements over long distances.
• Improved process understanding and control.
• Ideal tool for determination of homogeneity of blending processes, concentrations of constituent chemicals and state of polymerization processes in various industries.