Advance Analytical

เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวอย่างได้ อย่างแม่นยำ และถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน, อุตสาหกรรมยางพารา, อุตสาหกรรมพอลิเมอร์, อุตสาหกรรมแป้งและน้ำตาล เป็นต้น