การสะท้อนและการดูดกลืนของอินฟราเรดสเปกโตรสโคป

  

 การสะท้อน/การดูดกลืนของอินฟราเรดสเปคโตรสโคปีเป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่างกว้างขวางใช้หาโครงสร้าง,รูปร่าง,และการเรียงตัวของโมเลกุลเคมีบนฟิล์ม

Read more ...